Lovec:Laus Patrik Pstruh duhový 49 cm,vahal 1,25 kg. Revir: Loučná 4

Lovec:Laus Patrik Pstruh duhový 49 cm,vahal 1,25 kg. Revir: Loučná 4